headerimg

 

Hoogwatergeul en de archeologische vondsten

 

Ter hoogte van de Bandstraot, heeft Rijkswaterstaat de aanleg van Hoogwatergeul Well-Aijen gepland. Deze moet uiterlijk in 2015 klaar zijn. Het gaat in feite om twee geulen die in elkaars verlengde liggen, de noordelijke bij Aijen, de zuidelijke bij Well. De geulen vormen ‘inhammen’ van de Maas die bij hoogwater gaan meestromen. Daarnaast worden de oevers bij de hoogwatergeul verlaagd.

Lagere waterstand

De aanleg van hoogwatergeul Well-Aijen leidt tot een daling van de waterstand die tientallen kilometers stroomopwaarts nog merkbaar is Daarnaast ontstaat na aanleg 127 hectare nieuwe natuur. Bij de aanleg van de hoogwatergeul worden delfstoffen gewonnen. Hoogwatergeul Well-Aijen is inmiddels opgenomen in het plan Maaspark Well. Dat is een particulier initiatief waarbij de hoogwatergeul deel gaat uitmaken van een veel groter project dat onder meer nieuwe toeristische activiteiten beoogt. De gemeente Bergen is actief betrokken bij de plannen en zij is het aanspreekpunt voor dit bredere Maaspark Well.

Maaswerken

Dit project aan de Maas is ondergebracht in het overkoepelende Project Maaswerken . Werken aan veiligheid, natuurontwikkeling, bevaarbaarheid en grindwinning.

Archeologische vondsten

In verband met de aanleg van een Hoogwatergeul wordt voorafgaand aan de feitelijke ontgrondingswerkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd. Buro de Brug verzorgde hierbij het directievoeringsteam, bestaand uit een contractverantwoordelijke, een Specialist Prehistorie en een contractbegeleider / directievoerder. De contractverantwoor- delijke houdt de eindverantwoording over het project. De Specialist Prehistorie (extern) wordt ingeschakeld op alle cruciale inhoudelijke beslismomenten in het proces, zowel tijdens het veldwerk als tijdens de uitwerking en rapportage. De directievoerder stuurt het proces op budget, planning en uitgangspunten van het PvE (Programma van Eisen). Hij onderhoudt de contacten met de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en is de adviseur voor de opdrachtgever. Hij zorgt ervoor dat het proces SMART (Specifiek-Meetbaar-Acceptabel-Realistisch-Tijdgebonden) wordt uitgevoerd. Dit landschap zat tjokvol met archeologische resten uit de Steentijd (10.000 – 2.000 voor Chr.). Maar ook Huijs De Hildert lag in dit gebied. Het gebied herbergde verder unieke archeologische resten. Vooral vuursteen en aardewerk, waren in Aijen en Well afgedekt onder een dikke laag Maasklei. Hierdoor waren de vindplaatsen goed beschermd. Dit maakte deze plek voor archeologen heel bijzonder. Voor de gespecificeerde vondsten in dit gebied, hebben wij hieronder een onderzoeks- rapport in PDF geplaatst.

 

Voor de folder over de onderzoeksresultaten, klik hier.

Voor een rapport over de Hoogwatergeul, klik hier.

Voor een rapport over de Brons- en ijzertijd, klik hier.

Voor een uitgebreid rapport (Biaxiaal) over de vondsten nabij Aijen, klik hier.